A Kocsányos és kocsánytalan tölgy (Quercus robur & petraea) változatossága

Kocsányos és kocsánytalan tölgy genetikai differenciáltsága Kremer et al

A Quercus nemzetség taxonómiai szempontból sokkal alaposabban feltárt, mint a genetikai változatosság tekintetében. Molekuláris genetikai vizsgálatok a nyolcvanas évektől főleg Németországban és Franciaországban indultak meg (Petit et al. 1990, Kremer et al. 1991, Schroeder 1989, Müller-Stack és Ziehe 1991). A tölgyek jól ismert levélmorfológiai változatosságára ezen a helyen nem térünk ki (Mátyás XXXX, Gencsi-Vancsura 1992).

A tölgy fajok elkülönítésének necsak az a feltételezés kölcsönöz jelentőséget, hogy az egyes taxonok ökológiai igényei eltérőek lehetnek, hanem az a tény is, hogy hatékony szaporítóanyag-gazdálkodást csak akkor lehet megvalósítani, ha a szaporítóanyag, illetve a belőle nevelt csemete azonosítható.

Kocsányos és kocsánytalan tölgy allozimatikus diverzitása

A kocsányos és kocsánytalan tölgy izoenzimekkel kimutatható változatossága a vizsgált fás növények körében kiemelkedően magas. Hamrick és Godt ( 1990 ) 600 cikket értékelő tanulmányában 110 fás növényfajt vizsgáltak meg.

Az átlagos értékek a következők voltak:

Faj szinten azonosított allélszám, a vizsgált lokuszokra átlagolva ( AS ): 2,19

Faj szintű genetikai diverzitás ( HES ) átlaga 0,177

A tölgy fajok esetében, különösen a Lepidobalanus szekcióban lényegesen magasabb értéket találtak, ide tartozik a kocsányos és a kocsánytalan tölgy is. Nyugateurópai populációk elemzése alapján az átlagos allélszám 2,41 volt (Kremer et al. 1991). 15 izoenzim - lokusz átlagában a diverzitás (HES ) mindkét faj esetében 0,26 felett volt ( l. Mst/4. táblázat ). Ennél magasabb diverzitás értékeket csak az akácnál találtak ( Surles et al. 1989 ).

A teljes allozimatikus genetikai diverzitásnak mindössze 3-4 százalékát lehet a populációk közötti szintre visszavezetni tölgyek esetében. A hatékony génáramlás mellett ebben az évszázados erdőművelés is szerepet játszhat. Nagyobb térségek összehasonlításakor

bizonyos földrajzi elkülönülés kirajzolódik, ezeket azonban nehéz ökológiai tényezőkhöz kötni.

Kloroplaszt-DNS diverzitás

Az utóbbi évek kutatásai kimutatták, hogy az organellumok génjei anyai úton öröklődnek a tölgyeknél, azaz a tölgymakk terjedése ill. terjesztése szabja meg a génáramlás mértékét és sebességét. A sejtmag-DNS génjei ugyanakkor a pollenszemcsék migrációja révén nagyságrendekkel mozgékonyabbak. A kloroplaszt-DNS vizsgálatok alapján tehát a populációk közötti differenciáltság lényegesen kifejezettebb kellene legyen, mint a sejtmag-DNS által meghatározott izoenzim különbségek alapjain - természetközeli viszonyokat feltételezve.

A szakirodalomban ismertetett eredmények egyértelműen igazolják ezt a feltevést. Az izoenzim-vizsgálatok és a kloroplaszt-DNS vizsgálatok ellentétes eredményei másképpen nem értelmezhetők. Amint az előbbiekben emlitettük, az allozimatikus változatosság alig 3-4 százaléka jelentkezik a populációk között változatosság szintjén. Rendkívül érdekes, hogy ugyanakkor a kloroplaszt DNS-ből meghatározott diverzitásnak mindössze 9 %-a korlátozódik a populáción belül kimutatható változatosságra, a többi populációk közötti különbségekben mutatkozik ( l. Mst. 7. tábl. ). Ez az éles ellentmondás az organellumok anyai öröklődésével függ össze. Míg a pollennel megvalósuló intenzív génáramlás a populációk közötti különbségeket elmossa, ugyanakkor az anyai öröklődés által meghatározott diverzitás populációk közötti nagy eltérésekben mutatkozik, hiszen a génáramlás nagyságrendekkel kevésbé hatékony, mert a makk lehetséges terjedésére van utalva.

A két tölgyfaj ma tapasztalható genetikai mintázatának alakulásában két további elem is fontos, de összességében tisztázatlan szerepet játszik: az egyik a tölgyek igen rendszertelen magtermése, valamint az ember általi terjesztés. Egyes kutatók feltételezik, hogy a tölgymakkot az ember már a neolitikumban is terjesztette, erre utalhat a tölgyfajok elterjedése a fontosabb alpesi hágók mentén. Igazi jelentőséget az emberi terjesztés a XIX. századtól kapott, mivel a tölgyek a minőségre törekvő erdőgazdálkodás középpontjában álltak. Ma már lehetetlen feladatnak tűnik pl. a kocsányos tölgyeseink eredetét kinyomozni, mivel a kocsányos tölgyes erdőtársulások a mezőgazdaság expanziójának és a kiterjedt vízrendezéseknek, folyószabályozásoknak elsőrendű áldozatai voltak.

A kocsánytalan tölgyesek esetében a nehezebben hozzáférhető, hegyvidéki körzetekben inkább feltételezhető a temészeteshez közelálló genetikai mintázatok fennmaradása. Legbiztosabb források e tekintetben a többször sarjaztatott, idős kocsánytalan tölgyesek, ahol idegen eredetű makk vagy csemete behozatala nem valószínűsíthető. A sarjeredetű állományok még az esetleges nagy távolságú pollen-migráció szempontjából is kevésbé érintettnek tekinthetők.

A kocsányos és kocsánytalan tölgy faji elkülönülése

A mai tölgy fajok speciációja a közép-eocén arktotercier flórájára vezethető vissza (Axelröd 1983 in: Kremer et al. 1991). A speciáció jelentős éghajlati és földtani változásokat (kontinens-szétválás, éghajlati zónák eltolódása) követve viszonylag gyors volt. A tölgyek által elfoglalt ökológiai nichek különbözősége és elkülönültsége adaptív és drift-hatások révén a fajok morfológiai és fiziológiai elkülönüléséhez vezetett, a fajok genetikai távolsága azonban még nem ért el olyan mértéket, hogy a fajok közötti génáramlás lehetetlenné váljon.

A két faj genetikai távolsága, hibridizálásuk lehetősége, illetőleg az esetleges introgresszió (fajok közötti hibridizálódás) mértéke egyedül morfológiai alapokon nem dönthető el. Az izoenzim-vizsgálatok alapján is feltűnően csekély különbség mutatkozik a kocsányos és kocsánytalan tölgy között.

A jelenségre két magyarázat adható: evolúciósan fiatal, azaz viszonylag frissen szétvált fajokról van szó, illetve a fajok között folyamatos és erőteljes génáramlás van. Gyors speciáció esetén valószínű, hogy az adaptáció szempontjából csekélyebb jelentőségű, alapvető életfunkciókat meghatározó gének esetében - és az izoenzim-allélek általában ide sorolhatók - a differenciálódás alacsony szinten marad.

A morfológiai elkülönítés korlátai

Morfológiai alapon számos taxonómus kimutatta a kocsányos és kocsánytalan tölgy hibridizálásainak nyomait (Magyarországon Mátyás V. munkássága emelendő ki: Mátyás XXX). A kereszteződés valószínűségét megerősíti az a tény is, hogy még a legalaposabb biometriai módszerekkel sem sikerült a fajok egyértelmű szétválasztása a levélmorfológia alapján (Horváth-Podani XXX, Borovics XXX). A mesterséges keresztezési kísérletek azt mutatják, hogy a keresztezés végrehajtható; ilyen kísérleteket legújabban Borovics A. végzett Sárváron. Megállapította, hogy ellenőrzött keresztezések során a kocsányos tölgy nem csak a kocsánytalan tölggyel, hanem a molyhos és magyar tölggyel is keresztezve életképes makkok nyerhetők. Bár a természetben ennek mértéke a kereszteződés fenológiai és egyéb akadályai miatt csekélyebb lehet, azonban még aránylag alacsony kereszteződési ráta is fenntarthatja a fajok közötti kapcsolatot, ha a hibridizálásra hosszabb (geológiai) időtávlatban lehetőség van, azaz a két faj megközelítőleg szimpatrikus előfordulást mutat, illetőleg ha a két faj differenciáltsága egyébként is csekély mérvű.

Elkülönítés lehetőségei molekuláris genetikai módszerekkel

A kocsányos és kocsánytalan tölgy faji elkülönülése sem allozimatikus, sem kloroplaszt - DNS differenciálódás alapján nem látszik nagymértékűnek. A Mst. 7. táblázatban látható adatok alapján a differenciálódás fajok közötti komponense a vizsgált 4 enzim átlagában 5 %, a három kloroplaszt restrikciós enzimre pedig 3 %.

A kloroplaszt - elemzések esetében egy - egy populáción belül azonos, vagy majdnem azonos genotípusok fordulnak elő, ami az alacsony egyedek közötti differenciálódásban mutatkozik meg. A két faj közötti génáramlásra utal az a körülmény, hogy a mintázott populációkra jellemző genotípus - mintázatok jelentős átfedést mutatnak.

Nem találtak eddig jellegzetes genetikai markert sem, amely a fajazonosítást egyértelműen lehetővé tenné. A genetikai identitást meghatározó paraméterek a szekcióba tartozó más fajok között is alacsonyak (Schnabel és Hamrick 1990). Legújabban Burg és Bordács (1997) kísérelték meg a kocsányos tölgy, azon belül a szlavon tölgy, valamint a Qu. petraea és Qu. Dalechampii szétválasztását sejtmag DNS-markerek segítségével. A vizsgálathoz az ország különböző pontjain 13 kijelölt állományból gyűjtöttek anyagot. A RAPD módszerrel végzett elemzések során négy olyan tesztelhető DNS-szakaszt (primert) találtak, amely alkalmas lehet a fajok elkülönítésére, azaz markerként szolgálhat.

A RAPD módszerrel a Qu. robur egyedektől élesen elkülönültek a szlavon tölgy példányok a marker szakaszok gyakorisága, ill. hiánya alapján. Ugyanakkor jól elválaszthatóan elkülönültek a kocsánytalan tölgy egyedek is, de a két "kisfaj" között nem volt kimutatható különbség. A vizsgálati eredményben az a meglepő, hogy a vizsgált szlavon tölgyek genomja az egyik primer esetében (operon G9 jelű, 680 bázispár hosszu szakasz) a kocsánytalan tölgyekkel azonos gyakorisággal fordult elő - bár megjegyzendő, hogy kis számban hasonló típusú kocsányos tölgyeket is találtak. A vizsgált egyedek viszonylag kis száma miatt az eredmények még csak előzetes információnak tekinthetők (B-B táblázat).

B-B táblázat. Kocsányos és kocsánytalan tölgy taxonok közötti elkülönülés RAPD módszerrel végzett sejtmag-DNS marker elemzés alapján (Burg és Bordács adatai, 1997)

A százalékos értékek a G9 jelű marker előfordulási gyakoriságát adják meg a szimbólumokkal érzékeltetett egyedszámból. Az egyes egyedcsoportok eltérő populációkból származtak. Az összes vizsgált és értékelhető fa száma 99 volt.

Taxon

0 %

50-60 %

80-100 %

Qu. robur

ooX

-

o

- szlavon tipusú

-

oX

-

- szlavon tölgy

-

-

XXMM

Qu. petraea

-

-

ooo

Qu. Dalechampii

-

-

oooXX

Jelmagyarázat: o = 4 vagy annál kevesebb mintázott egyed alapján

X = 5 - 10 mintázott egyed alapján

M = 10 feletti egyed alapján

 

Mst 7. tálázat

A Quercus petraea és Qu. robur fajkomplex allozimatikus és kloroplaszt-DNS diverzitásának komponensei (Kremer et al.1991)

Lokusz

Teljes géndiverzitás

HES

A diverzitás komponensei (%)

Gs GGT GSG

egyedek csoportok populációk

Allozimatikus diverzitás

   

Savas foszfatáz (ACP)

0,487

94,7 4,8 0,5

Diaforáz (DIA)

0,567

93,6 4,7 1,7

Foszfo-gluko-izomeráz (PGI)

0,241

92,6 2,7 4,7

Foszfo-gloko-mutáz(PGM)

0,323

84,3 7,9 7,8

Átlag

0,404

91,3 5,0 3,7

cp DNS-diverzitás (restrikciós enzim génhelyek)

   

Ava I

0,489

7,5 4,2 88,3

C fol

0,489

7,5 4,2 88,3

Hind III

0,461

11,5 0,05 88,5

Átlag

0,480

8,8 2,8 88,4

 

Megjegyzés: a diverzitás értékeket a két faj összevont adataiból számították.

HES = a lokuszon talált allélgyakoriságokból számított teljes diverzitás mértéke.

GS = a populáción belül, egyedek között mért diverzitás aránya (%)

GGT = a fajok közötti különbség okozta diverzitás aránya (%)

GST = a fajon belül, populációk közötti különbségek okozta diverzitás aránya (%)

 

Mst/4 táblázat

Kocsányos és kocsánytalan tölgy genetikai diverzitás adatai

(Kremer et al., 1991)

Géni lokusz

Effektív allélszám Genetikai (AES) diverzitás(HES)

Effektív allélszám Genetikai (AES) diverzitás(HES)

 

Kocsánytalan tölgy

Kocsányos tölgy

Allozimatikus diverzitás

   

Alanin-aminopeptidáz (AAP)

2,25 0,556

2,87 0,652

Savas foszfatáz (ACP)

1,98 0,495

1,73 0,421

Diaforáz (DIA)

2,38 0,579

2,20 0,545

Malát-dehidrogenáz

1. lokusz (MDH1)

1,00 0,000

1,00 0,000

Malát-dehidrogenáz

2. lokusz (MDH2)

1,00 0,000

1,00 0,000

Foszfo-gluko-izomeráz(PGI)

1,35 0,260

1,28 0,221

Foszfo-gluko-mutáz(PGM)

1,27 0,212

1,38 0,275

15 allozim lokusz átlagában

1,48 0,266

1,50 0,264

cp DNS-diverzitás (restrikciós enzim génhelyek)

   

Ava I

1,80 0,444

1,99 0,498

C fol

1,80 0,44

1,99 0,498

Hind III

1,88 0,469

1,82 0,451

 

vissza