Környezetpolitika

Az édesvízkészletek veszélyeztetettsége és fenntartható használata

Szombathely

1997.november

Készítette: Kovács Balázs IV. KMH.

Mottó: " A víz létszükséglet az élet minden vonatkozásában. "

Agenda 21

Történeti adalékok

A Naprendszerünk harmadik bolygóját, a Földet egy messziről jött idegen látogató gyönyörködve fogadná. Valószínűleg Kék Bolygónak nevezné el, ugyanis az űrből nézve bolygónk túlnyomórészt kék színű. Ez nemcsak a légköri pára, hanem az alatta fekvő hatalmas vízterület következménye. Vajon hogyan alakult ki a maga nemében páratlan vízfelület ? A víz eredete a föld köpenyben kereshető. Több mint 4 milliárd évvel ezelőtt a külső réteg megolvadt. Az olvadék tetején kialakult egy vékony réteg, rajta a vízburok és a légkör. A tűzhányók által kibocsátott gáz nagy mennyiségű vízgőzt is tartalmaz, és a víz valószínűleg így került a felszínre. Ez a vízburok volt az élet bölcsője, a víz az egyetlen, amely nélkül nem létezhet élet.

A víz volt az, ami felemelte az ókori civilizációkat, Egyiptomot, Mezopotámiát, Babilont, Indiát, Kínát. " Kilép medréből, hogy éltesse az embert " olvasható egy óegyiptomi feliraton. Víz, már nem mint létszükségleti elem, hanem mint erőforrás jelenik meg, amely a fejlett mezőgazdaság alapjait jelentette. Az ókori görög bölcselők a négy őselem egyikének tartották a vizet, Thales pedig minden dolog alapjának vélte Az antik görög városállamokban már nyomócsöves vízvezetékek is üzemeltek. A római csatornaépítés színvonalát és a vízellátás működését szabályozó vízjog Európában csak a XIX. sz.-ban ért el azonos szintet. A vízhasználat a múlt században kb. 30-40 l/nap/fő, ma pedig 300 l/nap/fő a legfejlettebb országokban. A régi római főgyűjtő csatorna, a Cloaca Maxima ma is üzemel. Az i.e. 39-ben hozott törvény a vízvezeték- szennyezésért 10000 sestertius pénzbüntetést helyezett kilátásba.

Ezelőtt 1100 évvel hatalmas kiterjedésű mocsarak, lápok, szeszélyes vízjárású, nagy területeket rendszeresen elárasztó folyók fogadták a honfoglaló magyarokat. A Kárpát-medence vizei is " hont foglalók" voltak. Itt a vizek a mentén elsősorban azok a törzsek telepedtek meg, amelyek az őshazában is hasonló természeti viszonyok között éltek. Ezek a magyarok megtanultak harmóniában élni a vizekkel: igazodtak hozzájuk. Halásztak, vadásztak, madarásztak és gyűjtögettek, az ártereken pedig legeltettek.

Még egyszerűbb, vizekbe zárt életet éltek a hatalmas kiterjedésű mocsarak, lápok lakói. Falvaik többnyire elszigeteltek voltak, életükben nagyon sok maradt a nomád elem. Műszaki és technikai szempontból primitív viszonyok között élték egyszerű életüket. Ősi szerszámaikat, módszereiket és gazdálkodási szokásaikat lényegében a XVIII. századig nem változtatták meg. Építkezési módjukban alkalmazkodtak a vizek szeszélyes járásához: vesszőből font házaikat tapasztották. Közlekedésükben ugyancsak igazodtak a vizekhez és a sártengerhez: csónakokat gyártottak, sárhajót építettek, gólyalábon jártak a faluban stb., azaz a meglevő természeti állapotokat elfogadták ,létüket ehhez igazították. Állattartásuk rideg állattartás volt. Halászatuk megőrizte ősi elemeit.

Gazdag mese és mondaviláguk pedig rögzítette kemény, küzdelmes, vizekkel és nádasokkal körülzárt életüket.

A magyarság nagyobb része a magasabban fekvő településeken természetesen nem függött ennyire a vad vizektől. Az ő életüket is gyakran megkeserítették azonban a medrükből kilépő, mederágyukat gyakran megváltoztató folyók. Az ármentesítés csak a XIX. században megkezdett átfogó vízrendezésekkel kezdődött meg.

 

Az édesvízkészletek globális veszélyeztetettsége

A Földön rendelkezésre álló vízkészlet 1,4×109 km3 ,ennek mindössze, 2,7 %-a édesvíz. Bogárdi szerint az édesvíz 77,2 %-a a jéghegyekben és gleccserekben lekötött , 22,4 %-a talajvíz illetve talajnedvesség , 0,35 %-a tavak, mocsarak , 0,04 %-a légkörben , 0,01 %-a folyókban található.

Az édesvízi erőforrások lényeges összetevői a Föld vízrendszerének és nélkülözhetetlen részei minden szárazföldi ökoszisztémának is. Az édesvízi környezet jellemzője a víztani ciklus, beleértve az árvizeket és a szárazságokat is, amelyek néhány területen igen szélsőségesek, és hatásukban drámaiak is lehetnek. A globális éghajlatváltozásnak szintén lehet hatása az édesvízi erőforrásokra , ezek elérhetőségére, azonkívül a tengerszint emelkedésén keresztül fenyegeti az alacsonyan fekvő parti területek és a kis szigetek ökoszisztémáit.

Általános cél, hogy bolygónk minden lakosának elegendő mennyiségű, jó minőségű vizet biztosíthassunk, miközben az ökoszisztémák víztani, biológiai és kémiai funkciói nem változnak, az emberi tevékenységek alkalmazkodnak a természet képességeinek határaihoz és küzdenek a vízzel terjedő járványok ellen. A vízi erőforrások teljes kihasználásához és a szennyezések kivédéséhez új technológiák szükségesek, beleértve az őshonos technológiák tökéletesítését is.

Az édesvízi erőforrások számottevő hiánya, fokozatos pusztulása és súlyos szennyezése a világ sok régiójában, valamint a nem megfelelő emberi tevékenységek túlkapásai a vízi erőforrások integrált tervezését és kezelésmódját követeli meg. Egy ilyen integrációnak mindenfajta egymással kapcsolatban álló édesvízre, beleértve a felszíni és a felszín alatti vizeket is, továbbá a víz mennyiségi és minőségi vonatkozásaira is ki kell terjednie. Fel kell ismerni a vízi erőforrások fejlesztésének multiszektorális természetét összefüggésben a társadalmi- gazdasági fejlődéssel, valamint a vízi erőforrások többcélú hasznosítását vízellátásban és közegészségügyben, a mezőgazdaságban, az iparban, a városi fejlődésben, a vízenergia előállításában, halastavaknál, a szállításban, a pihenésben, az alföldek és a felföldek kezelésében és más tevékenységekben. A racionális vízhasznosítási elképzeléseket a felszín alatti és más potenciális források kifejlesztése végett egyidejű vízmegóvási és veszteség-minimalizálási intézkedésekkel kell párosítani. A szempontok között előnyben kell részesíteni az árvízvédelmet és szabályozást, és ahol szükséges a kiülepedés szabályozását is.

A vízigények gyorsan nőnek. A víz az ökoszisztéma integráns része, és mint természeti erőforrás, társadalmi és gazdasági érték, amelynek minősége és mennyisége felhasználásának természetét is meghatározza. A vízfelhasználóknak maguknak kell állni a felhasználás terheit.

Minden társadalmi és gazdasági tevékenység nagymértékben függ az édesvíz-ellátástól és minőségtől. Sok országnak kell hirtelen vízhiánnyal szembenéznie, ami a gazdasági fejlődésnek is korlátja lehet A vízi erőforrások felmérése, beleértve a potenciális édesvíz források meghatározását is, tartalmazza a forrásoknak, azok nagyságának, vízhozam-függőségének illetve minőségének, valamint ezen erőforrásokra hatást gyakorló emberi tevékenységeknek a folyamatos meghatározását is. Egy ilyen becslés képezi a vizek fenntartható gazdálkodásmódjának és a fejlesztési lehetőségek feltárásának az alapjait is.

Kevés olyan terület van a világon, amelyet ne érintene az édesvízellátás potenciális forrásainak beszűkülése, a vízminőség romlása vagy a felszíni illetve felszín alatti vizek beszennyeződésének problémája. Széles körben hiányzik az összefüggések felismerése a vízi erőforrások és a vízi ökoszisztémák természetes fejlődése és használati módja között.

A megfelelő minőségű ivóvízellátás és a környezet egészségügy létfontosságú eleme az egészség megőrzése és a szegénység enyhítése miatt. A fejlődő országokban becslések szerint az összes megbetegedések közel 80 százaléka, a halálozások közel egyharmada fertőzött víz fogyasztásából fakad, és átlagban minden személy életének egytizedét valamilyen vízzel kapcsolatos betegség köti le. A Nemzetközi Ivóvízellátás és Közegészségügy Évtized (1981-1990 )célja az volt, hogy 1990-ig biztonságos ivóvíz és közegészségügy jusson az ellátatlan városi és vidéki területeknek. A fejlődő világban még mindig minden harmadik ember számára nem adatott meg az emberi egészség és méltóság ezen két legalapvetőbb feltétele.

A következő évszázad elején a világ lakosságának már több mint a fele városokban fog élni. A vízellátás , a vízhasználat szabályozása különösen a fejlődő országok urbanizálódó régióiban jelent kritikus feladatokat a helyi önkormányzatok számára. A vízi erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodás , beleértve a nem fenntartható fogyasztói szokások megszüntetését is, alapvető hatással lehet a szegénység felszámolására és a városi és vidéki szegény rétegek egészségének és életminőségének javítására.

Az élelmiszertermelés fenntarthatósága nagymértékben függ a hatékony és elfogadható vízfelhasználási és vízvédelmi gyakorlattól, ami elsődlegesen az öntözés fejlesztéséből és szervezéséből áll, beleértve a vízgazdálkodást az esővízzel táplált területeken, a haszonállatok vízellátását, édesvízi halastavakat és a mezőgazdasági erdészetet.

 

 

Magyarországi problémák

Magyarország éves vízkészletének felső határa annak az éves vízmennyiségnek az összege, amely sokévi átlagban az ország felszínére hullik csapadék alakjában és befolyik az országba a felszíni vízfolyásokban és a felszín alatt.

Az ország területére hulló csapadék 58 milliárd m3/év. Az ország területére lépő vízfolyások vízszállítása évi 114 milliárd m3. A felszín alatt belépő vízmennyiség nem ismert, de a csapadék és a vízfolyásokban belépő mennyiségeknél nagyságrendekkel kisebb. A párolgás évi 52 milliárd m3-t tesz ki, így az országot 120 milliárd m3 víz hagyja el évente.

Közép-Európa legnagyobb és természet-földrajzilag legegységesebb tája a Kárpát-medence. A térség folyói a medenceközpont felé tartanak, s ott a Dunával egyesülve egyetlen helyen , a Vaskapunál hagyják el az egységes rendszert alkotó vízgyűrűt. A Kárpát-medence államai mindenképpen egymásra utaltak , a víz- és vízkészlet-gazdálkodást, mint a vízikörnyezet- védelmet illetően. Hazánk e téren különösen kiszolgáltatott helyzetben van, hiszen a Duna által érintett 13 ország közül néggyel határos, és vizeinek 97 %-a a határokon túlról érkezik. 66 kisebb - nagyobb folyó lép be a területére, s három lép ki tőlünk. A Zalát és a Marcalt kivéve összes folyónk vízgyűjtőjét országhatár osztja meg.

 

- Közműolló

A közműolló nyitottságára jellemző, hogy a vezetékes vízellátás 96 %, míg a csatornázás 53 % körül mozog ( európai átlag 80 % ). A nagyobb települések csatornázva vannak (a csatornára való rákötés itt sem 100 %-os , jogilag nem kellően szabályozott ), addig a kisebb községek, falvak folyékony hulladék kezelése nem megoldott. Utóbbi településekre jellemző mind a lakosság, mind az önkormányzatok tőkehiánya, így állami segítség nélkül a csatornázás nem is valósulhat meg. (Ez szükséges is, ugyanis az Európai Unióhoz való csatlakozás feltétele a folyékony hulladék kezelésének megoldása.) A legjobb és legcélszerűbb megoldás az lett volna, ha a vízbekötéssel együtt a csatornázás is megtörténik. Így nem fordulhatna elő, hogy az elhasznált vízmennyiség a többszörösére nőtt, de a szippantott szennyvíz mennyisége nem változott. A szippantott szennyvíz gyakran nem is kerül a tisztítóba, hanem folyóba, árokpartba engedik ki, mert így üzemanyag és elhelyezési költséget takarítanak meg. A szennyvízleürítő helyek is gyakran engedély nélkül üzemelnek. Nálunk 2010-re 66 - 91 %-ra tervezett a csatornázás felfejlesztése. Budapesten a keletkező szennyvizek 20 %-át tisztítják , az országra a 40 %-os arány jellemző. A népesség csupán 20,3 %-ának szennyvízét tisztítja biológiai fokozatú szennyvíztisztító telep. Lemaradásunk a fejlett európai országokhoz képest jelentős , de az intenzív fejlődés jelei már fellelhetők.1996-ban kormányrendelet született Magyarország települési szennyvízelvezetési és tisztítási programjának irányelveiről , elkészült a Magyarországi Szennyvíztisztítási és Elhelyezési Keretterv , nemrég pedig megalakult a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség.

A közműolló alakulása

- Ipari eredetű szennyeződések

A technológiák fejlődése során csökken a környezet- és ezzel együtt a vízkárosító hatás, csökken a technológiai hulladékok mennyisége, megváltozik anyagi minősége. Ezek a szennyeződések általában a múltban ( néhány évvel, évtizeddel ezelőtt ) keletkeztek egykori ipari tevékenységek helyén, gyakran a véletlen hozza, hogy rábukkanunk. Gyakran régi nagy gyárak területén, néha pl. építmények alatt. A korábbi technológia még nem tekintette veszélyforrásnak, így nem tettek óvintézkedéseket a gyártási hulladékok, vagy pld. az alkalmazott vegyszerek tárolására, kezelésére. A mai gyártási technológiák már sokkal több figyelmet fordítanak erre a problémára, ezért remélhető , hogy szabályszerű üzemeltetésnél ilyen mértékű szennyezésekre már nem kell számítanunk ( haváriák leszámítva ).Elérendő cél a gyárak , üzemeknek az ISO 14001-es szabvány alkalmazása , illetve az Európai Unió 1836/93-as rendelete szerinti rendszer kialakítása , amely a környezetvédelmet a teljes vállalatirányítás szerves részeként kezeli.

 

- Mezőgazdasági eredetű vízszennyezések

Túlzott műtrágyázás és növényvédőszer használat sok helyen a talajvíz nitrátosodásához vezetett. A probléma a magas vegyszeráraknak és a mezőgazdasági termelés válságának köszönhetően már kisebb mértékű, de még mindig nem elhanyagolható.

 

Műtrágya és peszticid felhasználás alakulása

Gyakori mezőgazdasági szennyezés az állattartó telepeken a hígtrágya tárolásából ered ( beleengedik patakokba, trágyatavat hoznak létre, aljzatvédelem nélküli medencékben helyezik el, stb. ). Itt is igaz, ha betartják az előírásokat nem fordulhat elő vízszennyezés. A nem szakszerűen végrehajtott légipermetezés is ronthatja a vízminőséget, elsősorban a felszíni vizekben tehet kárt. (Pl. 1995. évi balatoni angolnapusztulás.) A dögkezelés, dögelhelyezés is megoldásra váró feladat. A kisebb állatokat szinte kivétel nélkül telken, kertek végében ássák el, és csak a nagyobb állatok kerülnek ÁTEV telepekre. A legtöbb dögkút, dögkert nem rendelkezik a szükséges hatósági engedéllyel. Az osztrák határ menti pinkamindszenti dögkútat egy régebben ivóvíznyeréshez használt 40 m mély kútból alakították ki. A környező falvakból is oda hordták az elhullott állatokat. A mintegy 500 m-re lévő ausztriai Heiligenbrunn település ivóvízbázisát is fenyegette (fenyegeti ?) a dögkút és ezért tavaly bezáratták. A felfeszített ajtón még mindig kerülnek bele kisebb állatok. Végleges megoldást a befalazása jelentené.

 

- Hulladékelhelyezés

A hulladéklerakók műszaki védelemmel történő ellátása ( szigetelőrendszer, észlelőkút-hálózat stb.) itthon csak néhány éve előírás a hulladéklerakók létesítésénél. A régi lerakók alatt nincsen, vagy minimális a védelmi rendszer kiépítettsége. A nem megfelelő módon elhelyezett hulladék, még a kommunális hulladékról is komoly vízszennyezést okozhat. Hasonlóan a hátrahagyott ipari szennyeződésekhez itt is egyfajta " időzített bombán ülünk". Az illegális szeméttelepek is súlyos gondot jelentenek ellenőrizhetetlenségük folytán. A nyár folyamán egy Phare CBC programban résztvevő környezet - és vízgazdálkodási iroda számára végeztem egy általános környezetállapot felmérést, Körmend város Kistérségében.A 29 településből mindössze 6 szállíttatja el az európai színvonalat képviselő Müllex Kft. által a szilárd hulladékokat. A többi 23 a ’’települési szemétdombot’’ használja, amely gyakran holtág vagy kavicsbányagödör területén van kialakítva. Gyakran veszélyes hulladékok (pl. akkumulátor, hűtőgép,…) is találhatók a szeméttelepeken. Az önkormányzatokra , mint a település gazdájára hárulna a hulladékkezelés megoldása. A polgármesterek bár tisztában vannak azzal, hogy lerakójuknak nincs engedélye, de amíg nem tesz visszafordíthatatlan károkat a környezetben, és van még területük, ahova ingyen elhelyezhetik a hulladékukat, addig nem kérik az intézményes szemétszállítást.. Amíg a hivatalos tisztviselők is közömbösen viselkednek a környezetvédelem iránt, addig a lakosságtól sem lehet többet elvárni. (Az egyik településen lakossági tiltakozásra nem vezették be a szemétszállítást.)

A felszín alatti vizet érő szennyeződések veszélyessége abban rejlik, hogy csak hosszú idő , több tíz vagy esetenként akár 100 év múlva éri el a vízműveinket, kútjainkat. Akkor azonban a legtöbb esetben fel kell adni az ottani termelést, vagy igen nagy anyagi áldozatok árán javítható a helyzet vagyis a vízminőség.

 

 

- Katonai tevékenységből származó szennyeződések

Volt szovjet laktanyák területe erősen szennyezett szerves anyagokkal- elsősorban kerozin, benzin, olaj. Ezeknek kárelhárítása tetemes összegeket emészt fel, ezért legelőször az olyan területek tisztítását kezdték meg, amelyek már a vízellátást is komolyan veszélyeztették. Pl. a sármelléki repülőtér kerozinja a falu kútjaiban 40 cm vastagon jelent meg és a Balatont is veszélyeztette, amikor a kárelhárítási munkákat megkezdték. A talajvíz útjának elzárására sáncfalat építettek, mely csak időleges megoldás lehet, mert a veszélyforrás továbbra is megmaradt. A kárelhárítási munkák 200 - 300 millió Ft-ba kerültek 3 - 4 évvel ezelőtt.

Szakemberek szerint a ma működő magyar laktanyák is egy " időzített bombaként " viselkednek, kárfelmérésük pedig a katonai " titkosság ?! " miatt nem indulhatott el. A szegedi repülőtér II. világháborús üzemanyagtartályairól az idén nyáron derült ki, hogy azokból szivárog a kerozin. Több ezer liter kerozin szivárgott ki belőlük az elmúlt több mint fél évszázad során, és jutott a talajba illetve a Tiszába.

 

 

 

Szakmai- politikai tevékenység a vizek védelmében

 

A cél távlati ivóvízbázisok megőrzése, a vizes élőhelyek , az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok állapotfelvételeivel, állapotértékelésével, diagnosztikai vizsgálatával, fokozatos biztonságba helyezésével.

A Kormány 3058/3581/1991. (XII.9.) határozatával elfogadott rövid- és középtávú intézkedési terv környezetvédelmi terv 19. tétele az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogram kidolgozását írta elő.

Az ivóvízbázisok védelmével azért kell intézményesen foglalkozni, mert az üzemelő vízbázisok közül 500-nál több sérülékeny földtani környezetben van. Ez azt jelenti, hogy azt a felszín alatti víztartó képződményt, amelyből a lakossághoz eljuttatott vizet kitermelik nem fedi olyan, vizet át nem eresztő földtani képződmény, amely visszatartaná a terepfelszínről leszivárgó szennyező anyagokat. Az ilyen vízbázisok vize védelmi intézkedések nélkül elszennyeződhet, még ha hosszú idő pld. 100 év alatt is. Ezekről a helyekről származik hazánkban a közüzemileg szolgáltatott víz 65 %-a.

A kormány 1995-ben határozatot hozott az ivóvízbázisok védelmére . A vonatkozó célprogram I. szakaszának értelmében az ivóvízbázisok állapotfelvételének előkészítését szolgáló cselekvési program végrehajtására előterjesztést, ezzel egyidejűleg intézkedési tervet kell kidolgozni az állapotfelmérés végrehajtására.

Az 1996.évi előkészítő munkálatok, néhány alapadata:

A sérülékeny vízbázisok számbavétele, a diagnosztikai feladatok előzetes meghatározása vízbázisonként. Országunkban összesen 658 db üzemelő sérülékeny ivóvízbázis van. A 658 db vízbázison összesen 3638 db termelő és tartalék kutat és 1384 db észlelőkútat tartalmaz. A vízbázisok évente engedélyezetten 2118500 m3/d ivóvizet termelnek. A vízbázisok közül 146 esik karsztos területre, 54 db partiszűrésű vizet termel, 85 db talajvízre települt és 373 db szolgáltat rétegvizet. A 658 db vízbázis 4708 km2 területet foglal le.

Az adatokból is látható, hogy kiemelt jelentősége van a karsztvizeinknek. A közép-dunántúli térségben elhelyezkedő kb. 50 km3 térfogatú tároló Magyarország legjelentősebb karsztvíztárolója. A benne tárolt karsztvízkészlet adja a közép-dunántúli és észak-dunántúli térség ivó-, szociális és iparivíz ellátásának oroszlánrészét és a tárolt készleteinek köszönhetően egyben az ország egyik legfontosabb távlati ivóvízbázisa is.

Ez az ivóvízbázis veszélybe került a térségben található szén- és bauxitbányászat miatt, amely a karsztvízszint csökkentését követelte meg. Ennek maximuma 1987. év vége volt, amikor percenként 183 m3-rel apadt a karsztvízkészlet. A vízügyi hatóságok újraszabályozták a bányászati célra engedélyezhető vízkiemelési kontingenseket, amelyeket szigorúan be is tartattak. A bányabezárásokkal egyidőben a víz árának emelkedése is hozzájárult a karszttározó regenerálódásának megindulásához, amely 2005-2010-ig végbemehet.

 

 

 

Befejezés

Ez év júliusában egy Helsinkiben megrendezett nemzetközi értekezlet témája a határokat átlépő vízfolyások és a nemzetközi tavak védelme és használata volt. Az erről szóló Egyezményt, az úgynevezett Helsinki Konvenciót korábban az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (EGB) Környezet- és Vízügyi Kormányfőtanácsadói Testületének kezdeményezésére a Vízügyi Problémák Munkacsoportja dolgozta ki. A dokumentumot az európai országok többsége, így Magyarország is még 1992 márciusában aláírta Helsinkiben, majd 1996 októberében hatályba lépett. Az aláírók mostani első helsinki konferenciáján összegezték a tennivalókat és az Egyezmény hatályba lépését követő intézkedéseket. Fontos mozzanat, hogy az értekezlet végén elfogadott Helsinki Nyilatkozat kimondja: az aláírók most már elkötelezték magukat a Konvenció teljes végrehajtása mellett. A megállapodást eddig 25 ország és az EU írta alá, s a legtöbbjük már ratifikálta.

A Helsinki Konvenció legfőbb célkitűzése az, hogy a határvizekben érdekelt országok az egyenlőség és a kölcsönösség alapján két- vagy többoldalú megállapodásokban rögzítsék azokat a teendőket, amelyek a felszíni és a felszín alatti vizeket érő, az ökorendszereket károsító, a határokon átterjedő kedvezőtlen hatások, a veszélyes anyagok, a hő- és sugárszennyezések, az ipari, lakossági, mezőgazdasági szennyezések, valamint a nem körültekintő vízhasználat okozta környezetszennyezés megelőzését, ellenőrzését és csökkentését szolgálják.

Az Egyezményt aláíró országok mostani első értekezletén elfogadott Nyilatkozat azért fontos, mert összeurópai szinten valósul meg a vizek és tavak védelme. Az Egyezmény jelentőségét az is növeli, hogy szorosan kapcsolódnak hozzá egyéb megállapodások, így például a Duna védelméről szóló egyezmény, az úgynevezett Szófiai Konvenció, amely ugyan még nincs hatályban, de előbb-utóbb ratifikálják, továbbá a szomszédos országokkal meglévő határvízi megállapodásaink .

Az EGB Környezetpolitikai Bizottsága Vízügyi Munkacsoportján belül Magyarország vállalta a vezető ország szerepét a laboratóriumi minőségbiztosítás és akkreditálás rendjével foglalkozó testületben. Irányítja továbbá annak a szakértői csoportnak a munkáját is, amely az 1999 évi londoni Környezetvédelmi és Egészségügyi Világértekezletre a vizek okozta megbetegedések megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos jogi dokumentumot készíti elő.

Megfelelő szabályozással az édesvízkészletek fenntartható használata megoldható, és jól előkészített programok keretében, mint pl. AID alapítvány 1 millió USD támogatást nyújt egy 1998 szeptemberére felállítandó Kelet-magyarországi vízminőségi monitoring állomás kiépítésére , elérhető , hogy unokáinknak is megfelelő minőségű és mennyiségű víz álljon rendelkezésükre.

 

 

 

 

Felhasznált irodalom:

A bolygónk születése Helikon Kiadó 1993.

Feladatok a XXI.sz.-ra Föld Napja Alapítvány, Budapest 1993.

Koppány György - Lakható marad-e a Föld ?

Környezetvédelem - 1997. 1-2 szám

Környezetvédelem - 1997. 8-9 szám

Szesztay Károly, Sz. Gábor Margit - Bolygónk véges türelme

Víztükör - 1996. 6. szám

WWF- füzetek 5. - Növényvédőszerek környezeti hatásai Magyarországon

Magyar Statisztikai Évkönyv 1993.

vissza