Dr. Barna Tamás

KEFAG Rt. Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központ

Atlaszcédrus (Cedrus atlantica Manetti)

telepítési kísérlet a Duna-Tisza közi homokháton

Bevezetés

A cédrusok engem éppúgy, mint sok más erdész kollégát nemcsak szakmailag, hanem érzelmileg is megfogtak. Ezeket a gondolatokat a legjobban kifejezve W. O. Bührich és H.-J. von Maydell – nek a W. Ridder: “Die Bedeutung der Zeder für die Forst- und Holzwirtschaft Nordafrikas” c. kismonográfiájához írt előszavában találtam meg. A következőket írják:

“A cédrus egy különleges fa. Ez nyilvánvalóan egy szubjektív, emocionális vélemény. Az ember az, aki először mércéket állít fel és ettől függ, hogy milyen nézőpontból vizsgálja meg a dolgokat. Itt kerül szóba az erdő- és fagazdaság álláspontja, amely szerint a cédrus nem egyszerűen csak egy a világ mintegy 30000 fafaja közül. Számára a cédrus maga a történelem, a fagazdaság történelme, hiszen a cédrus egyaránt kapcsolatban volt a főníciai hajózással és kereskedelemmel; de Salamon király nagyratörő jeruzsálemi terveivel is. Különösen érintette a cédrust az emberi erdőpusztítás, másrészről viszont olyan tulajdonságokat mutat, amelyek képessé teszik arra, hogy rendkívül nehéz környezeti feltételek között is fennmaradjon.

A legújabb korban úgy bukkan fel, mint terjeszkedő fafaj. Nem csak a Földközi-tenger medencéjében tűnik fel, hanem Angliában, Közép-Európában, sőt Dél-Skandináviában is. Ezekben a “menedékekben” mint vendéget kezelik: csodálják szépségét, és – ellentétben őshazájával - a legjobb termőhelyekre ültetik, mindenekelőtt kertekbe és parkokba.”

Túl azonban az érzelmi kötődésen, nekünk erdészeknek, a különböző fafajok folyamatos vizsgálatával, állandóan készen kell állnunk arra, hogy a fafajmegválasztás terén is megfelelő választ tudjunk adni a folyamatosan változó ökológiai feltételekre. Ezért tartom fontosnak a cédrusok hazai telepítési lehetőségének a vizsgálatát.

A Duna-Tisza közi kísérleti telepítés leírása

A terület Ágasegyháza határában található. Üzemtervi jele 16 TI2, területe 2,0 ha. Tengerszint feletti magassága 100 m.

Talaj

A termőhelyi adottságok jellemzése

klíma: ESZTY

hidrológiai viszonyok: VFLEN

genetikai talajtípus: HHK

termőréteg vastagság: MÉLY (62-125 cm mélységben eltemetett humuszos réteg)

fizikai talajféleség: HO

vízgazdálkodási fokozat: FSZ-SZÁ

talajvíz nincs

vizes pH: 8,3 – 8,7

CaCO3: 11,4 – 35,2 %

hy: 0,39 – 1,32 % (a magasabb érték az eltemetett humuszos rétegre érvényes)

humusz: 0,44 – 0,87 % (125 cm alatt humusz mentes)

A jelenleg érvényes fafajmegválasztási útmutató szerint ezen a termőhelyen az alábbi fafajok alkalmazhatók:

EF

70 év

NNY

Közepes

20 év

HNY

Közepes

30 év

A

Közepes

25 év

Éghajlat

Nyári szárazságra erősen hajlamos, kontinentális éghajlat, gyenge mediterrán behatással, amit a Walter-féle klímadiagram kétcsúcsú csapadék görbéje jelez.

1. sz. ábra. Kecskemét Walter-diagramja (1951-1980).

A javasolt és elvégzett telepítési technológia

Mélyforgatás után simítózás, majd 2/0 FF csemete ültetése 2,50 x 0,60 m-es hálózatba. Ezt követően nyolc, közel egyenlő területű parcellát jelöltünk ki, egyenként kb. 0,25 ha területtel, melyekbe az alábbi atlaszcédrus kezeléseket helyeztük el:

I.

1/0 burkolt gyök.

2,0 x 2,5 m

489 db

(500)

II.

2/0 szabad gyök.

2,0 x 2,5 m

433 db

(500)

III.

2/0 burkolt gyök.

4,0 x 5,0 m

131 db

(125)

IV.

1/0 burkolt gyök.

4,0 x 5,0 m

120 db

(125)

V.

2/0 burkolt gyök.

2,0 x 2,5 m

351 db

(500)

VI.

1/0 szabad gyök.

2,0 x 2,5 m

339 db

(500)

VII.

2/0 szabad gyök.

4,0 x 5,0 m

104 db

(125)

VIII.

1/0 szabad gyök.

4,0 x 5,0 m

90 db

(125)

a 2 éves burkolt gyökerű cédrus csemeték Vénusz Tibortól és Császár Károlytól származnak, az egy éves burkolt, valamint az egy és két éves szabad gyökerűek saját nevelésűek voltak; a cédrus csemetéket a fekete fenyő csemeték közé kézzel ásott gödörbe ültettük 1998. tavaszán; a kísérleti többletköltségeket az ÁESZ az erdőtelepítési célcsoportos keretből fedezte.

A kísérleti helyszín kiválasztásának szempontjai és a kísérlet értékelése

A szárazságtűrés

A meglévő hazai, 35-40 éves atlaszcédrus kísérleti állományok rendkívül jó termőhelyi körülmények között, bükkös, gyertyános-tölgyes, de legalább kocsánytalan tölgyes-cseres klímában, jó víz és tápanyag ellátottságú talajokon állnak. Ezeken a termőhelyeken nem lehet elbírálni az atlaszcédrus legelőnyösebb tulajdonságát, a nagyfokú szárazságtűrést. Ehhez száraz, sovány termőhelyet kellett keresni. Így került a választás a fentebb már jellemzett ágasegyházi területre.

A francia vizsgálatok szerint mind az atlasz, mid a libanoni cédrus szárazságtűrése rendkívül nagy (1. táblázat és 6. ábra). Magyarországon, ahol a száraz termőhelyek nagy területen fordulnak elő és különösen jellemzőek a Duna-Tisza közi homokhátra, a cédrusoknak ezt a tulajdonságát nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Egyébként ezzel nagyjából egyidőben létrehoztunk a Tanulmányi Erdőgazdaság segítségével Sopron-Dudleszben és Nagylozson is egy-egy kísérleti ültetvényt, melyek tudatosan, szintén rendkívül gyenge termőhelyen vannak. További kísérleti parcellák létrehozása lenne kívánatos a Nyírségben és a Veszprém – környéki kopárokon is.

A hazai szakirodalomban egyébként csak két helyen, Kádár József egykori tudományos diákköri dolgozatában, valamint Harkai Lajosnak, az Erdészeti Kutatások 1985. évi számában megjelent írásában találkoztam arra vonatkozó megállapítással, hogy milyen termőhelyeken jöhet szóba az atlaszcédrus telepítése Magyarországon. Kádár J. az atlaszcédrus telepíthetőségét növényföldrajzi és klimatológiai összehasonlító vizsgálatokkal állapította meg és a molyhostölgyes karszterdők, karsztbokorerdők előfordulási területére tette, tehát hegy- és dombvidékeinket tartotta alkalmasnak a cédrusok ültetésére. Mindenekelőtt Dijon klímáját vette alapul és a hozzá hasonló klímájú magyarországi területeken tartja lehetségesnek az atlaszcédrus telepítést.

Ez a megközelítés alapvetően hibás, mert Franciaországban szinte csak délen vannak nagy kiterjedésű mesterséges – és immár természetesen felújuló - atlaszcédrus állományok. Dijon magasságában úgyszólván csak parkokban fordul elő. Megfigyelve Dijon Walter-féle klímadiagramját (2. sz. ábra), azonnal láthatjuk, hogy az nem cseres-molyhos tölgyes klímát mutat, hanem egy kitűnő bükkös klímát, amit személyes tapasztalataimmal is meg tudok erősíteni.

Harkai L. szintén hegy- és dombvidéki erdőtalajokon látta értelmét a cédrus telepítéseknek: “ főleg lösz talajon, sziklás váztalajon, sekély rendzinán és meszes talajokon lehet a jövőben nagy szerepe. Érdemes a kopárokon is kísérletezni, ahol a hajtások jobban beérnek, és így már fiatalon a fagynak jobban ellent tudnának állni a csemeték. … Nálunk főleg a molyhos-cseres-tölgyes és a virágos kőrises kopárok betelepítésében lehetne jól hasznosítani.”

2. sz. ábra. Dijon Walter-féle klímadiagramja.

Ugyanakkor a Dél-Franciaországi Apt klímadiagramja (3.sz. ábra) egy nyári aszályra hajlamos, meleg, kifejezetten mediterrán klímát mutat, ami azonban sokkal közelebb áll azoknak a magyarországi területeknek a klímájához (Duna-Tisza köze, a Veszprém környéki kopárok), ahol én az atlaszcédrus hazai telepítésére a legtöbb esélyt látom, mint a dijoni klíma.

3. sz. ábra. Apt Walter-féle klímadiagramja.

Ezt összevetve Kecskemét (1. sz. ábra), Szeged (4. sz. ábra) és Veszprém (5. sz. ábra) klímadiagramjaival, a hasonlóság – különösen a nyári szárazság és az éves csapadék mennyiség tekintetében – szembeötlő. Ezeken a rendkívül száraz termőhelyeken az atlaszcédrus – de valószínűleg a libanoni cédrus is – valós alternatívát jelenthet az erdőtelepítésekben az erdei- és a fekete fenyővel szemben. Azonban semmiképpen sem a természetes molyhos tölgyes, virágos kőrises erdőtársulások felváltásában kell gondolkozni, hanem erdőtelepítésben vagy az előbbiek degradált termőhelyén, előerdőként való alkalmazásban.

4. sz. ábra. Szeged Walter-féle klímadiagramja.

5. sz. ábra. Veszprém Walter-féle klímadiagramja

A mediterrán régióban, különösen Dél-Franciaországban, az atlaszcédrus szárazságtűrését használják ki a kopár területek újrafásítása során. Aussenac, G. (1992) vizsgálatai kimutatták, hogy míg a fekete fenyő és az erdei fenyő már –1,6 Mpa vízhiánynál korlátozza a párologtatását, addig az atlaszcédrus csak –3,0 Mpa vízhiánynál teszi ugyanezt. A fotoszintézisének teljes leállása pedig ennél lényegesen nagyobb vízhiány mellett következik be (ld. 1. sz. táblázat).

1. sz. táblázat. A különböző fafajok fotoszintézisének leállását okozó szárazság stressz Aussenac, G. (1992) nyomán.

Fafaj

Alap vízpotenciál (Mpa)

Abies bornmülleriana

- 2,0

Abies cephalonica

- 2,5

Pseudotsuga menziesii

- 3,0

Quercus robur

- 3,0

Quercus petraea

- 3,0

Quercus rubra

- 3,5

Cedrus deodara

- 3,5

Cedrus brevifolia

- 5,0

Cedrus libani

- 5,5

Cedrus atlantica

- 5,5

6. sz. ábra. Összefüggés a hajtások relatív megnyúlása és a szárazság között, a maximális növekedés százalékában (Aussenac, G. 1992).

Fagyállóság

A már említett 35-40 éves atlaszcédrus állományok semmilyen nyomát nem mutatják a fagy károsításának. Az ágasegyházi kísérleti telepítés első telének végén, 1999. kora tavaszán az állomány szinte egyöntetűen levörösödött, a tűlevelek áprilisban lehullottak, de május végére már újra zöld volt az állomány.

A fagy miatti tűvörösödés és hullás az atlaszcédrus természetes áreájában is ismert jelenség, ritkán ugyan de előfordul.

Kecskeméten és közvetlen környékén (Kerekegyházán) városi parkokban és kertekben álló 15-20 éves atlaszcédrus példányokon sem tapasztaltam fagykárra utaló nyomokat. Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy az atlaszcédrus fagyálló Magyarországon.

A hazai cédrusok közül egyedül a soproni hajdani Zettl-Langer villa kertjében álló libanoni cédruson figyelhető meg fagyléc, amelyről elsőként Barabits E. (1966) tudósított. Mára ezt a fagylécet a fa szinte teljesen benőtte.

Egyéb károsításokkal szembeni ellenállóság

A Duna-Tisza közi erdőtelepítésekben, a kora tavaszi száraz szelek idején, mindig számolnunk kell a homokveréssel. A kísérleti területen ez csak mérsékelten fordult elő, de a szabad gyökerű csemeték első évi pusztulásához jelentősen hozzájárulhatott.

A környékben lévő korábbi atlaszcédrus telepítési próbálkozások tapasztalatai alapján a kísérleti területet előzetesen bekerítettük. Így a vadtól, amely a legnagyobb kárt tudta volna okozni, sikerült megvédeni az állományt.

Az állományban néhány egyed esett áldozatul a cserebogár pajor károsításának.

Arra vonatkozóan még nincs tapasztalatunk, hogy a Duna-Tisza közi fenyvesek leggyakoribb gomba károsítója, a Heterobasidion annosum milyen mértékben károsítja az atlaszcédrust.

Ennek kiderítése rendkívül fontos előfeltétele az atlaszcédrus Duna-Tisza közi elterjesztésének.

Jelentős kárt okoztak a tolvajok, akik a bejárat közelében lévő IV. és VIII. parcellát dézsmálták meg elsősorban. Ez a sikerességen meg is látszik!

Az ültetés és pótlás sikeressége

A cédrus állományt mind az első, mind a második tenyészeti év után felmértük. Megállapítottuk a sikerességet és mértük a növekedést. A második tenyészeti év előtt 2 éves burkolt gyökerű csemetékkel pótoltuk az állományt.

Ez év tavaszán, a harmadik tenyészeti év előtt részleges pótlást végeztünk 3 éves burkolt gyökerű csemetékkel, valamint előkezelt magot helybe vetettünk. Ez utóbbival arra keresünk választ, hogy felváltható-e a drága, burkolt gyökerű, több éves cédrus csemete a magvetéssel. Tóth J. (1978) munkája nyomán közismert, hogy a Mont-Ventoux - hegységben is magvetéssel hozták létre az első cédrus állományokat.

 

A parcellák értékelése

2. sz. táblázat. 1999. évi állapot.

Parcella

Megmaradt

Csemete

Összes

Átlag

magasság

Min.

Max.

Szórás

Db

%

db

%

cm

I.

279

57

489

100

7,24

1

25

3,4555

II.

140

32

433

100

13,33

4

31

5,1960

III.

119

91

131

100

23,34

9

45

7,1500

IV.

84

70

120

100

5,42

1

13

2,1799

V.

328

93

351

100

27,93

11

51

7,9638

VI.

66

19

339

100

8,65

4

16

2,5521

VII.

67

64

104

100

12,83

3

31

4,9818

VIII.

43

48

90

100

8,56

4

12

2,0621

 

3. sz. táblázat. 2000. évi állapot.

Parcella

Megmaradt

Csemete

Összes

Átlag

magasság

Min.

Max.

Szórás

Db

%

db

%

cm

I.

98

20

489

100

18,93

8

34

6,2503

II.

166

38

433

100

21,63

6

58

10,6574

III.

125

95

131

100

38,55

15

95

14,6345

IV.

57

48

120

100

13,03

1

34

7,0886

V.

332

95

351

100

47,91

10

98

16,9503

VI.

194

57

339

100

21,66

5

60

8,2605

VII.

83

80

104

100

24,83

9

48

9,0430

VIII.

39

43

90

100

14,67

4

29

7,3747

 

4. sz. táblázat. A főbb adatok összehasonlítása.

I.

1999. 2000.

siker. 57 20

Hátlag:7,24 18,93

Hmax:: 25 34

II.

1999. 2000.

  1. 38

13,33 21,63

31 58

III.

1999. 2000.

  1. 95

23,34 38,55

45 95

IV.

1999. 2000.

  1. 48

5,42 13,03

13 34

V.

1999. 2000.

siker. 93 95

Hátlag:27,93 47,91

Hmax:: 51 98

VI.

 1. 2000.

19 57

8,65 21,66

16 60

VII.

1999. 2000.

  1. 80

12,83 24,83

31 48

VIII.

1999. 2000.

  1. 43

8,65 14,67

12 29

 

 

 

Következtetések

Távlati elképzelések

Messzemenő következtetések levonása még korai. Az azonban már látható, hogy a jól fejlett, 2 éves, burkolt gyökerű csemete jól megmarad és azonnal fejlődésnek indul. A továbbiakban is évenként fogjuk felmérni az állományt és amikor már beálltnak lehet majd tekinteni, összehasonlító vizsgálatokat is fogunk végezni az ACÉ és a FF növekedésének összehasonlítására. Ezen túlmenően rendszeres mikológiai és entomológiai vizsgálatokra is szükség lenne – beleértve az összes hazai atlaszcédrus előfordulást – a fajhoz kötődő életközösség feltárása érdekében.

Irodalomjegyzék

Aussenac, G. (1992): Déficits hydriques et croissance des arbres forestiers. Foręt-Entreprise No 89, p. 40-47)

Barabits E. (1966): A cédrusokról. EFE Tudományos Közleményei vol. 1-2. p. 121-136.

Harkai L. (1985): A cédrusállományok értékelése és magyarországi telepíthetősége. ERTI, Erdészeti Kutatások, vol. 76-77. p. 15.19.

Kádár J. (1986): Az atlasz-cédrus termőhelyhasznosító és tájesztétikai szerepe. EFE Növénytani Tanszék.

Ridder, W. (1987): Die Bedeutung der Zeder für die Forst- und Holzwirtschaft Nordafrikas unter besonderer Berücksichtigung der Zedernwälder Marokkos. Stiftung Walderhaltung in Afrika – Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft. Hamburg. p. 91

Tóth J. (1978): Contribution ŕ l’étude de la fructification et de la régénération naturelle du cčdre de l’atlas (Cedrus atlantica Manetti) dans le sud de la France. Thčse de docteur. Faculté des Sciences et Techniques de Marseille Saint-Jérome

Tóth J. (1988): Croissance juvénile de trois provenances françaises de cedrs de l’atlas étudiées dans une mono-station ŕ Citou. IMRA. Document interne. p. 7 

vissza