Bús Mária

Az atlaszcédrus ültetésének erdőtörvény szerinti lehetőségei

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. Évi LIV. Törvény (Evt) 5. §.

“E törvény alkalmazásában erdőnek kell tekinteni a földművelésügyi miniszter által rendeletben meghatározott fajú fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget (a továbbiakban: erdei életközösség) annak talajával együtt, függetlenül attól, hogy a faállomány vagy az életközösség valamelyik más eleme átmenetileg hiányzik”, és az Evt. Végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet (Vhr.) 3. § (1) Erdőnek kell tekinteni az Evt. 5. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő életközösséget, melynek faállományát ötven százalékot meghaladó mértékben az 1. Sz. mellékletben felsorolt fafajok (továbbiakban: erdei fafajok) vagy azok természetes vagy nemesített fajtái, illetve hibridjei alkotják.

Az 1. Sz. melléklet nem tartalmazza az atlasz cédrust.

Vhr. 3. § (2) Az 1. sz. mellékletben fel nem sorolt fafajokból álló faállományt akkor kell erdőnek tekinteni, ha az elsősorban faanyagtermelés, vagy erdészeti kutatás céljából erdőfelújításként vagy erdőtelepítésre fordítható állami támogatás igénybevételével létesül.

Tehát:

a) erdő, ha rendeltetése

faanyagtermelés vagy kutatás,

állami támogatást kap, ilyenkor szükséges:

- jóváhagyott erdőtelepítési terv,

- pályázat.

b) nem tartozik az erdőtörvény hatálya alá, ha

- nem a fenti két rendeltetése van,

- nem kapott állami támogatást,

- ettől függetlenül a földnyilvántartás szempontjából erdőművelési ágban van.

c) ültetvény, ha 30 éves vágásfordulóval kívánja a tulajdonos (erdőgazdálkodó) kezelni (Evt. 8. § (1) c)

- kell erdőtelepítési terv,

- nincs állami támogatás.

Veszprém, 2000. június 21.

vissza