Hatósági, eljárási kérdések az erdők felújításával, az erdő-állományok átalakításával, az erdőtelepítéssel és elegyes erdők kialakításával kapcsolatban

Bach István

OMMI Kertészeti és Erdészeti Főosztály

Jogi, szervezeti és finanszírozási háttér

A tanulmányban tárgyalt fajok védelme és repatriálása, az ennek érdekében követendő, az előbbiekben részletezett erdőművelési eljárások a gyakorlati erdőgazdálkodás keretében valósulhatnak meg. Minthogy az erdőgazdálkodás törvényes keretek között, szakmai és eljárási követelményrendszerek, előírások között folyik, a megvalósulás lehetőségének, eljárási és pénzügyi feltételeinek rövid ismertetését célozza tanulmányunk záró fejezete.

Alapvetően és hosszú távon az 1996. évi LIV. az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény és a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet határozza meg az erdőgazdálkodási tevékenység kereteit. Az erdőművelési tevékenység tervezésével, végrehajtásával, ellenőrzésével és finanszírozásával kapcsolatban évente miniszteri rendelet jelenik meg. Ennek szakmai és eljárási része évről-évre viszonylag kis mértékben változik, évenkénti megújítására elsősorban az évente változó költségvetési támogatási lehetőségek miatt van szükség. Ez évben a 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról van hatályban, így a tanulmányban ezt vettük alapul.

A jogszabályok és szakmai követelmények betartatása az erdészeti igazgatás feladata, amely szervezetileg FVM Erdészeti Hivatala és az országos hatáskörű, budapesti központú és regionális területi egységekkel működő Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESZ). Az ÁESZ hatósági jogkörben végzi feladatait, amelyek között a legfontosabbak az erdőtervek elkészítésének biztosítása, az erdőgazdálkodás szakmai, ellenőrzési, pénzügyi, elszámolási feladatainak ellátása.

Az erdőművelési tevékenység finanszírozása döntő többségében két forrásból származik: a meglévő erdők újbóli megújítását célzó, erdőgazdálkodók által a kitermelt faanyag mennyisége után befizetett “erdőfenntartási járulék”-ból valamint évente a költségvetésben meghatározott változó nagyságú összegből, ami elsősorban az új erdők telepítését szolgálja.

Az erdők megújításának az un. “erdőfelújításnak” ilyen típusú finanszírozása az agrárium területén egyedülálló, hiszen sem a búza tonnája sem az alma kilója után nincs a gazdálkodás biológiai-genetikai alapjainak megújítását célzó közvetlen alapképzés. A finanszírozás a gyakorlatban döntő részben az elvégzett feladat mértének megfelelő, differenciált szempontok alapján megvalósuló normatív támogatásban testesül meg, melynek szakmai, pénzügyi megvalósulását az ÁESZ ellenőrzi és felügyeli. A normatív támogatás az erdőfelújítás tényleges költségeinek csak egy részét fedezi, ami a gazdálkodók szóbeli közlései szerint 50-65-75 %-ára tehető, az adott környezeti viszonyok függvényében.

Jóllehet a fejezet további részeiben ismertetett támogatások a természetvédelem által preferált célokat is szolgálnak, az NGT Erdészeti Bizottsága reálisnak tartja annak megfontolását, hogy ha a természetvédelem a céljainak megfelelő genetikailag értékesebb de magasabb költségszinten előállítható szaporítóanyag felhasználását írja elő, alakítson ki normatív támogatást a szaporítóanyagra, hasonló formában, mint az erdőművelései egységárak illetve felárak. Ennek mértéke kalkulálható egyrészt a többletköltségekből, másrészt a várható területnagyságból. A támogatás lehetséges forrása a Központi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat (KAC). Kezdetben 5..10...20 MIO Ft, a későbbiekben középtávon 150-170 MIO Ft támogatásigény lenne szükséges.

A támogatást az vehetné igénybe,

szaporítóanyagot használ, és az az előírt mennyiségben és eloszlásban jelen van az erdősítésben.

Tartamos erdőgazdálkodás - fenntartható erdőgazdálkodás - üzemtervszerű gazdálkodás

Az Erdőtörvény hivatalosan deklarálja a tartamos/fenntartható erdőgazdálkodást, mint alapvető szakmai követelményt:

Evt. 2. § (1) Az erdőt olyan módon és ütemben lehet használni, igénybe venni, hogy a gazdálkodási lehetőségek a jövő nemzedékei számára is fennmaradjanak, [a továbbiakban: tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodás], úgy, hogy az erdő megőrizze biológiai sokféleségét, természetközeliségét, termőképességét, felújuló képességét, életképességét, továbbá megfeleljen a társadalmi igényekkel összhangban levő védelmi és gazdasági követelményeknek, betöltse természet- és környezetvédelmi, egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célokat szolgáló szerepét.

A tartamos erdőgazdálkodás fogalma már a múlt század óta ismert és követett szakmai cél, mely eleinte az erdő területének és fakészletének megtartására és bővített újratermelésére koncentrált, az utóbbi időkben kiegészülve az erdő mint környezeti elem és ökológiai rendszer fenntarthatósági kritériumaival (pl. biológiai sokféleség követelménye). Ezt az idézett törvényszöveg is tükrözi.

A tartamos erdőgazdálkodás, az eddig vázolt követelmények nem képzelhetők el az erdőterületek nyilvántartottsága és a gazdálkodás tervezettsége nélkül. Ezt a célt az erdőgazdálkodás középtávú (10 éves) üzemtervek valamint éves erdőgazdálkodási tervek révén valósítja meg.

Az erdők nyilvántartása községhatáronként sorszámozott, nagyobb, általában földrajzi elhatároltságú egységeken és az ezeken belül kialakított, az ABC betűvel jelölt, az állományok és a gazdálkodás sajátos jellemzőin alapuló kisebb részeken alapszik, amit tagoknak illetve erdőrészleteknek neveznek. Az erdőterületek térképezettek, a tagok és erdőrészek a terepen egyértelműen azonosíthatók.

Az erdészeti üzemterv erdőrészlet mélységgel készül el, az adott erdőrészt leíró részből (fafaj, kor, elegyarány, fakészlet, stb.) és az elvégzendő tevékenységeket rögzítő tervezési/nyilvántartási részből áll. A terv az erdőrészlet szintről építkezve nagyobb területi (gazdálkodási) egységek szintjén is teszi lehetővé az erdő állapotának rögzítését és elemzését, a feladatok tervezését. A gazdálkodó a tevékenységek egy részében a 10 éves időszakon belül mozgásteret élvez, ennek megfelelően alakíthatja ki éves erdőgazdálkodási tervét. Az erdőgazdálkodóval több fordulóban egyeztetett üzemtervtől eltérni az ÁESZ engedélye alapján lehet. Az üzemterveket az ÁESZ erre szakosodott részlegei készítik (korábban: Erdőrendezőség), az üzemtervnek megfelelő szakszerű gazdálkodást az ÁESZ hatósági jogkörben ellenőrzi, szükség esetén szankcionál.

Az üzemtervek készítése során a törvény támogatja a fenntartható erdőgazdálkodás követelményei közül többek között az elegyesség elősegítését:

Evt. 25. §

(2) A körzeti erdőterv készítése során

a) az erdőfelújítási feladatok meghatározásánál előnyben kell részesíteni a természetes (őshonos) és természetközeli erdőtársulások visszaállítását;

b) az erdőnevelési feladatok meghatározásánál törekedni kell a természetes elegyfajok megőrzésére.

Vhr. 51. §

(2) Az erdőtelepítési kivitelezési tervnek tartalmaznia kell:

  1. a telepíteni tervezett fő- és elegyfafajokat, illetve fajtákat, .....

Az előbbiekből egyértelműen következik, hogy valamennyi, az erdőművelési tevékenységet az üzemtervnek megfelelően, tervezetten (adott esetben kiviteli terv szerint) és ÁESZ-engedélye alapján kell végezni.

Erdőfelújítás

Erdőfelújításról akkor beszélünk, ha már létező erdő helyén ismét erdőt hozunk létre. Az 1996 LIV. Erdőtörvény szabatos megfogalmazása szerint:

Evt. 41. § (1) Az erdő felújításának minősül az erdő kitermelt vagy kipusztult faállományának újbóli létrehozására irányuló tevékenység.

(2) Az erdő felújítása történhet:

a) természetes módon

aa) a kitermelésre kerülő faállomány talajra hulló magjáról (mageredetű természetes felújítás), valamint

ab) a kitermelt faállomány gyökeréről vagy tuskójáról kihajtott sarjakról (sarj eredetű természetes felújítás),

ac) a vegyes korú faállomány kialakítását és folyamatos fennmaradását biztosító szálalással;

  1. mesterséges módon, melynek során a letermelt vagy kipusztult és eltávolított faállomány helyén magvetéssel, csemete- vagy dugványültetéssel gondoskodnak a faállomány újbóli létrehozásáról.

Az Erdőtörvény előnyben részesíti a természetes felújítást:

Evt. 41. § (3) Ahol a termőhelynek megfelelő őshonos fafajok magról történő természetes felújításának feltételei adottak, azt kell alkalmazni. Mesterséges erdőfelújítás esetén csak a körzeti erdőtervben előírt fafajú, és a külön jogszabályban meghatározott minőségű szaporítóanyagot szabad felhasználni.

A törvény előírja, hogy az erdőfelújítását a fafaj, a termőhelyi adottságok és felújítás módja függvényében meghatározott időn belül el kell kezdeni és meghatározott időszak eltelte után be kell fejezni. Az ettől való – felróható okból bekövetkezett – eltérésnek, az “erdőfelújítási kötelezettség elmulasztásának” szankció a következménye.

Vhr. 57. § (1) A faállomány tarvágását vagy kipusztulását követően:

a) a mesterséges erdősítést a tárgyév végétől számított második, a síkvidéki erdőterület mezőgazdasági előhasználata esetén a harmadik, a hullámtéri, vízvédelmi célú erdőkben a harmadik év május 31-éig el kell végezni;

b) a sarjaztatás sikerességét a következő év május 31-éig kell biztosítani.

(2) Az erdősítés elvégzését (első kivitel) követően – a külön jogszabályban gazdaságtalannak minősített erdők felújítását kivéve – a sikeresen erdősült területnek az erdősítési kötelezettség alá eső terület hetven százalékát, gyorsan növő állományok esetén két, lassan növő állományok esetén három év alatt el kell érni.

(3) Felújító vágással történő természetes, mageredetű erdőfelújítás esetén az idős faállomány és a természetes újulat együttes fedettsége (záródás) nem csökkenhet hetven százalék alá. Ha az idős állomány záródása harminc százalék alá csökken, akkor a természetes újulatnak – az esetleg végzett kiegészítő mesterséges erdősítés eredményével együtt – kell a hetven százalékos fedettséget elérni. Ha a természetes újulat részben vagy teljesen elpusztul, hiányát mesterséges erdősítéssel kell pótolni.

(4) A tarvágást vagy a faállomány pusztulását követően az erdőfelújításban és az erdőtelepítésben a kocsánytalan tölgy főfafajú erdősítést tíz, a kocsányos tölgy, a bükk, a fenyő és az egyéb kemény lombos főfafajú erdősítést nyolc, az akác és a lágy lombos főfafajú erdősítést hat év alatt be kell fejezni. Az erdészeti hatóság által engedélyezett sarjról történő felújításokat legkésőbb a tarvágást követő ötödik évben kell befejezni.

(5) Magról történő természetes felújítás esetén a kocsánytalan tölgy főfafajú erdőfelújítást a végvágás utáni nyolcadik, a többi fafaj esetében a hatodik évben be kell fejezni.

Az erdőfelújítás feladatait a 9.2. részben említett pénzalapból normatív módon támogatják, az évente kiadott támogatási feltételeket szabályozó miniszteri rendeletben meghatározott mértékben. Az összegek évről-évre módosulhatnak, így az alábbi adatok az 1999. évre érvényesek.

40. számú melléklet a 8/1999. (I. 20.) FVM rendelethez Az erdőfelújítás és erdőnevelés támogatásának mértéke.

Természetes mageredetű erdőfelújítás normatív támogatása (eFt/ha) a talaj-előkészítéssel együtt (alátelepítés is)

 

E Ft/ha

Célállomány típus

Tölgy

Bükk

Egyéb fafaj

Készültségi fok

     

Befejezett felújítás

260

200

150

Előleg

120

120

90

Mesterséges erdőfelújítások normatív támogatása (eFt/ha) talaj-előkészítéssel együtt

Célállomány típus

Készültségi fok

Tölgy

Bükk

Akác

Egyéb kemény lombos

Nemes nyár

Egyéb lágy lombos

Fenyők

a) 10°-os és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen

Befejezett felújítás

210

190

90

140

100

130

110

Előleg

120

120

60

90

70

80

80

b) 10° feletti lejtésű és géppel nem járható terepen

Befejezett felújítás

240

220

100

180

-

130

140

Előleg

145

120

65

120

-

80

100

Hasonlóképpen normatívan támogatott a befejezett erdőfelújítások ápolása valamint a fiatal erdőkben végzett – nem gazdaságos – de az erdő fafajösszetételének, szerkezetének, növekedésnek szempontjából alapvető fontosságú erdőnevelési (tisztítási) tevékenység.

41. számú melléklet a 8/1999. (I. 20.) FVM rendelethez

  1. m) E rendelet alapján elegyesség csak abban az esetben támogatható, ha az a természetközeli erdőtársulás kialakítását elősegítő, mesterséges erdőfelújítás eredményeképpen jött létre, és az elegyfajok tíz-harminc százalék közötti szórt elegyedésben vannak jelen az erdőrészletben.

A célállomány típus 10-30 %-os, elszórtan jelenlévő elegyfafajjal történt megvalósulásakor az elegyesség értékelhető, az erdő-felújítási támogatás befejezett erdőre vonatkozó összegének 10 %-áig.

Az erdőszerkezet átalakítása

Ha az erdő faállományának eredete, fajösszetétele és szerkezete nem a termőhelyi adottságoknak megfelelő természetközeli állapotú, úgy az erdőfelújítás során a megfelelő állapotú erdő kialakításáról kell gondoskodni.

Evt. 44. §

(2) A körzeti erdőterv előírásainak megfelelő erdőszerkezet átalakításért az erdőgazdálkodó a külön jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel állami támogatást vehet igénybe. A támogatásnál előnyben kell részesíteni az őshonos erdőtársulások visszaállítását.

(3) Az erdőszerkezet átalakítást – védett természeti területet érintő rész vonatkozásában a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával – az erdészeti hatóság által jóváhagyott terv alapján kell végrehajtani.

Központi beruházási keretből támogatható a termőhelyi adottságoknak megfelelő szerkezetátalakítás költsége a következők szerinti:

Az erdőszerkezet-átalakítás előtti állapot, készültségi fok

Célállománytípus az erdőszerkezet-átalakítás után

tölgy és bükk (Ft/ha)

1. Az első kivitel évében T és B sarj kivételével

25 000

2. Befejezéskor

a)akác (mag és sarj), valamint ártéri nemesnyárasok

60 000

b) sarjeredetű bármely fafaj

50 000

c) mageredetű bármely lomb

30 000

d) fenyő

16 000

Erdőtelepítés

Erdőtelepítés alatt korábban más művelési ágú ingatlanon erdei faállomány létesítését értjük (Evt. 34. §).

Evt. 35. §

(1) Az erdőtelepítés, valamint a fásítás szakszerűségének, valamint a talajra és a környezetre gyakorolt kedvező hatásának biztosítása érdekében az erdőgazdálkodó erdő telepítését – ha e törvény másként nem rendelkezik – csak jóváhagyott telepítési-kivitelezési terv alapján végezhet.

(2) Ahol a termőhelyi viszonyok lehetővé teszik, a telepítési-kivitelezési terv készítésénél őshonos fafajok alkalmazásával előnyben kell részesíteni a természetközeli erdőtársulások létrehozását.

Az erdőtelepítést az évente a költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg terhére (ez határozza meg az újonnan létesíthető erdőterület nagyságát, figyelemmel a folyamatban lévő erdőtelepítések fenntartási költségeire), az alábbi táblázatok szerinti normatív összeggel támogatják. Az összegek évről-évre módosulhatnak, így az alábbi adatok az 1999. évre érvényesek.

  1. számú melléklet a 8/1999. (I. 20.) FVM rendelethez

1. Erdőtelepítés, fásítás normatív támogatása

a) Összefüggő telepítés

E Ft/ha

Célállománytípus

Lejtés, készültségi fok

tölgy és bükk

akác

egyéb kemény lombos

nemes nyár

egyéb lágy lombos

fenyő

10°-os és ez alatti lejtésű, illetve géppel járható

Befejezett

330

140

250

150

180

210

Többéves

230

120

180

120

160

180

Egyéves

210

100

170

100

130

140

10° feletti lejtésű, illetve géppel nem járható

Befejezett

430

180

320

-

230

270

Többéves

300

160

230

-

210

230

Egyéves

270

130

220

-

170

180

Meredek, 10° feletti lejtésű (géppel nem járható) lejtőkön hektáronként legalább háromezer-ötszáz folyóméter hosszúságú padkakészítésért hektáronként negyvenötezer forint számolható el e táblázat szerinti támogatáson felül. A szegélyként vagy foltokban telepített 10 ezer db cserje egy hektár egyéb kemény lombos erdőtelepítéssel egyenértékű.

Az elegyes erdők telepítése külön támogatást élvez:

1.4. További fejlesztési támogatás számolható el a normatív támogatás mellett a következő erdőtelepítési munkákért:

  1. Huszonötezer forint számolható el hektáronként befejezéskor azokban a tölgy, bükk és fenyő erdőtelepítésekben, ahol az elegyfafajok aránya eléri a húsz százalékot, de nem haladja meg a harminc százalékot.
vissza